Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

* opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004 r. z późn. zm.
(Dz.U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 r., Nr 155 poz. 1302 z 2005 r., Nr 155 poz 1233 z 2009 r.)

1. Okresowe badanie techniczne
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)99 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.79 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)162 zł
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20 zł
2.6toksyczności spalin14 zł
2.7poziomu hałasu20 zł
2.8geometrii kół jednej osi36 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi14 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie20 zł
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51 zł
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20 zł
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82 zł
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazduw celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji60 zł
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94 zł
6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94 zł
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35 zł
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21 zł
7.6wykonanie numeru nadwozia49 zł
7.7wykonanie numeru silnika49 zł
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36 zł
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82 zł
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255 zł

Objaśnienia:

  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

ul. Wiślana 21
05-092 Łomianki

22 888 92 35
509 509 145

kontakt@skpwislana.pl